Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA / KESK Tedavi Yolluklarının Düşürülmesine Karşı Dava Açmıştır.

KESK Tedavi Yolluklarının Düşürülmesine Karşı Dava Açmıştır.

Üyelerimiz Sendikamızı arayarak 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren bir çok sağlık haklarının ellerinden alındığını ifade etmektedir.  Özelikle 25 TL olan tedavi yolluklarının ortalama 5,75 TL’ye düşürülmesi ve ağır hastaların kendi illeri dışındaki hastanelere kontrol amacıyla gitmelerinin imkansız hale getirildiğini vurgulmaktadırlar. Üyelerimiz çok haklı.Nitekim sendikamızın üyeleriyle birlikte bahse konu yasaya karşı 3 yıl boyunca sürdürdüğü mücadelenin haklılığı daha iyi anlaşılmaktadır.

Konfederasyonumuz KESK, tedavi yolluklarının düşürülmesine karşı Danıştayda dava açmıştır. Açılan davada;

31 Aralık 2009 tarihli 27449 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin 4. maddesinin öncelikle yürürlüğünün durdurularak iptaline karar verilmesini, talep ederek açtığı dava devam etmektedir.

Bilindiği üzere KESK bahse konu yasaya karşı 3 yıl boyunca mücadele etmiş  ve bu yasanın mevcut haliyle yürürlüğe girmemesi için tüm çabasını ortaya koymuştur. SSGSS yasasının sağlıkta yıkım anlamına geldiğini ve sağlığı paralı hale getireceğini ifade ederek bu yasaya karşı 3 yıllık mücadelesini sürdürmüştür. Nitekim geldiğimiz noktada vatandaş hastanelere gittiğinde katılım payı adı altında ücret ödedikten sonra, emekçiler ise tedavi yollukları ellerinden alındıktan sonra bu yasanın gerçek yüzü ile karşılaştılar. Sendikamız ve konfederasyonumuz KESK sözkonusu yasaya karşı 3 yıl boyunca sürdürdüğü mücadelesini bundan böyle de sürdürecektir.

KESK’in açmış olduğu dava dilekçesi aşağıdadır.

haber-senssgss

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRE  BAŞKANLIĞI’NA

 

 

DAVACI        : Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

VEKİLİ           : Av. Oya Aydın

                         Necatibey caddesi, No:6/145, Sıhhiye Ankara.

 

DAVALI         : MALİYE BAKANLIĞI / ANKARA

DAVA KONUSU:31 Aralık 2009 tarihli 27449 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devrine İlişkin Tebliğin 4. maddesinin öncelikle yürürlüğünün durdurularak iptaline ilişkindir.

AÇIKLAMALAR      :

1- 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ’in 4. maddesi aşağıdaki düzenlemeyi içermektedir.  

“Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetleri, devir tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağından, söz konusu kişiler hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Tedavi Tebliğinin gündelik, yol masrafı ve refakatçi giderlerine ilişkin hükümlerinin uygulanma imkânı da bulunmamaktadır.

Bu nedenle, 15/1/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil), sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, yatarak veya ayakta tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilen kamu personeli ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelikleri ile ayakta tedavi görmeleri halinde ayakta tedavi süresince gündelikleri görevli oldukları kamu idarelerince değil, SUT’un ilgili maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir. Aynı şekilde, tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlerin refakatçileri için de 15.1.2010 tarihinden itibaren kamu personelinin kurumu tarafından yol masrafı ve gündelik ödenmeyecektir.

Kamu personelinin, devir tarihinden önce tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilmesi halinde, bu sevk işlemi Tedavi Tebliğinde belirtilen usuller ve sevk belgelerine göre yapılmış olacağından; başka bir mahaldeki sağlık kurumuna sevk işleminin yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle; 14.1.2010 tarihinde veya daha önceki bir tarihte başlayıp, 15.1.2010 tarihinde veya bu tarihi takip eden günlerde devam eden tedavileri için, bu tedavinin başlama ve bitiş tarihlerinin belgelendirilmesi kaydıyla, yol masrafı ve gündelikleri 6245 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kamu personelinin kurumu tarafından ödenecektir. Kamu personelinin bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri ve refakat işlemleri için de aynı çerçevede işlem yapılacaktır. “

2- Bu düzenlemeye göre 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren tedavi yolluklarını 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun ilgili maddelerine göre kurumlarından alan memurların, 15 ocak’tan itibaren tedavi yollukları SGK tarafından ödenecektir. Söz konusu tebliğin dayanağı olarak bir başka tebliğ; 18 Aralık 2009 Tarih ve 27436  sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ dayanak gösterilmektedir.

Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğin ilgili 2. maddesi ise 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek ve karşılık ödenmesi gerekenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınacağını düzenlemektedir.

3- Memurların Tedavi yolluğu ödemelerinin SGK tarafından ödenmesi 5510 Sayılı Yasanın Geçici 12. maddesine dayanmaktadır. Bu maddeye göre; “Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Ancak bu süre altı ayı geçemez.

Kişilerin yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri gereğince hak ettikleri sağlık hizmetleri, bu Kanun hükümleri gereğince kapsama alınmamış ise tedavi tamamlanıncaya kadar yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre Kurumca sağlanmaya devam edilir. 67 nci madde gereği hesaplanan 30 günün hesabında kişilerin lehine olan durum uygulanır. Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan, ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra faturalandırılan tedavi giderleri Kurum tarafından karşılanır.”

4- Görüldüğü üzere konuya ilişkin yasal düzenlemede sadece “kamu görevlilerinin sağlık giderlerinin karşılanmasına ilişkin kurum değişikliği yapılmakta sağlık giderleri memurların görev yaptıkları kamu idareleri yerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması öngörülmektedir. Yasada, Katılım payı tedavi yardımı oranları vs. düzenlendiği halde  kamu görevlilerinin tedavi yolluklarına ilişkin her hangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda tedavi yolluğu ile ilgili olarak halen yürürlükte bulunan Harcırah Kanunun uygulanmasına devam edilmesi gerekir. Tek değişiklik tedavi yolluğunun kamu idaresince değil, SGK tarafından karşılanacak olması hususundadır. Buna karşın idare, yasanın kendisine tanımadığı bir yetkiyle, dava konusu tebliğle kamu görevlilerinin tedavi giderlerinin Harcırah Kanununa göre değil, miktarına ilişkin değişiklik yaparak dikkat çeken ve şok etkisi yaratacak olan ikinci bir husus ise ödemelerin Harcırah Kanunu hükümlerine göre değil Sağlık Uygulama Tebliğine göre ödeneceği düzenlemesini getirerek, memurların alabileceği tedavi yolluğu miktarını da Harcırah Kanununa aykırı biçimde değiştirmektedir.

Zira Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğe göre tedavi yolluğu, “Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 50, iller arası sevklerde ise 100 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden, 7 yaşını doldurmamış çocuklar için ise söz konusu tutarın yarısı üzerinden ödenir.

Bu değişiklikle  tedavi yolluğu hesaplamaları söz konusu tebliğe göre hesaplanacak olup, bugün itibariyle il içi veya iller arası sevklerde gündelik olarak ortalama 25 TL civarında ücret alacak olan bir memur yeni düzenlemeye göre il içinde ortalama 3 TL, iller arasında ise 6 TL civarında gündelik alacak. Yeni düzenleme ile memur gündelik olarak ortalama il içinde %90, iller arasında ise %80 civarında hak kaybına uğrayacaktır.

5- Yürürlükte bulunan bir kanun hükmünün bir tebliğle değiştirilerek kazanılmış hakların kaybına neden olan bu düzenleme hukuka aykırıdır; bu nedenle iptali gerekir. Yukarda da açıklandığı üzere, dayanak 5510 Sayılı Yasanın Geçici 12. maddesi sadece sağlık giderlerinin kamu idareleri yerine SGK tarafından karşılanması hususunu düzenlemekte olup, tedavi yolluklarının düşürülmesine dair bir hüküm içermemektedir. Kanuna açıkça aykırı olan bu düzenlemenin mağduriyetlere neden olmaması bakımından öncelikle yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM  : Açıklanan nedenlerle Harcırah Kanununa açıkça aykırı olan ve ilgili kanun maddesini değiştiren dava konusu 31 Aralık 2009 tarihli 27449 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin 4. maddesinin öncelikle yürürlüğünün durdurularak iptaline karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini saygıyla dilerim.

Oya Aydın

Avukat

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyon vekili

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

TRT’NİN ÇALIŞANLARINI KAMERA İLE TAKİP ETMESİ MAHKEMECE HUKUKA AYKIRI BULUNDU

TRT Oran Yerleşkesinde bulunan stüdyoların rejilerindeki kameralı takip sistemlerinin kaldırılması ve Devamlılık Stüdyolarındaki rejilere kameralı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty − 19 =

Örnek Resim