Anasayfa / SENDİKAMIZ / TÜZÜK

TÜZÜK

HABER-SEN (Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) ANA TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ

 1. Sendikanın adı: “Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası”dır. Kısa adı “HABER-SEN”dir.
 2. Sendikanın merkezi: Sendikanın Merkezi Ankara’dır. İl’den il’e nakline, sendika Merkez Genel Kurulu, il içindeki adres değişikliğine sendika Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.
 3. (Değişik:08-09.04.2017 Tarihli 6. Olağan Genel Kurul Kararı) Sendikanın Adresi: Maltepe Mah. Necatibey Cad. 82/16 Kızılay /ANKARA

MADDE 2: SENDİKANIN AMACI

 1. Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerin ve tüm emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal-kültürel, hukuksal-siyasal, mesleki özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,
 2. Evrensel İnsan Hakları belgesine dayanan uluslar arası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi,
 3. Emekçi çıkarlarının aynı zamanda tüm toplumun da çıkarları olduğu gerçeğinden hareketle mal ve hizmetin üretim ve paylaşım süreçlerine emekçilerin denetiminin ve katılımının sağlanması,
 4. Toplumsal servetin yaratılması ve paylaştırılmasında emekçiler lehine müdahale edilmesini,
 5. Çalışma yaşamının ve emek süreçlerinin her aşamasında emekçilerin durumunu iyileştirmeyi, iş yaşamının fiziki koşulları ile hizmet özelliklerini uygun hale getirmeyi, denetlemeyi, iş kazalarını, meslek hastalıklarını engellemeyi, sosyal güvenlik esasına uygun çalışmayı yaygınlaştırmayı ve engellilerin çalışma yaşamına en uygun koşullarda katılımını sağlamayı ve engelli üyelerin korunup desteklenmelerini,
 6. (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Evrensel değerleri gözeten ve yerel farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya hedefiyle ülkemizde ve dünyada kalıcı barışın sağlanması için katkıda bulunmayı, her türlü baskıcı yönetime karşı demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesini, faşizme karşı demokrasiyi, emperyalizme karşı bağımsızlığı, gericiliğe karşı bilimselliği, baskıya karşı özgürlüğü, ırkçılığa karşı halkların eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği için mücadele etmeyi,
 7. Uluslar arası düzeyde emeğin birlik ve dayanışmasını sağlamak için çaba göstermeyi, sendikanın amaçları doğrultusunda uluslar arası emek örgütleriyle ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi,
 8. (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Ataerkil sistem ve onun yarattığı zihniyet ile politik alanı sorgulayarak, cinsiyet özgürlüğünü ve eşitliğini sağlamayı esas almayı, ulusal ve uluslar arası kadın örgütleri ile işbirliği yapmayı, kadın üyelerin çalışma yaşamında ve sendikada kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretmeği, yeni haklar elde etmeleri için pozitif destek sunmayı,
 9. (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Özgür ve demokratik bir basın-yayın ve iletişim anlayışından hareketle; tüm bireylerin ana dilinde bilgi edinme, düşünce ve görüşlerini özgürce ifade etmek için basın-yayın araçlarından ve kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını, basın-yayın, iletişim ve haberleşme hizmetlerinin ana dilinde sunulmasını, hizmet kolundaki emekçilerin her türlü siyasi otorite baskısından bağımsız görev yapabilmeleri için kamu basın-yayın, iletişim ve haberleşme kuruluşlarına tam özerklik sağlanmasını,
 10. Emekçilerin mücadele tarihini ifade eden günlerde eylem ve etkinliklerde bulunmayı,
 11. Tüm emekçilerin ortak örgütlenmesini sağlayacak düzenlemeler için her türlü çabayı göstermeyi ve Haber-Sen çatısı altında iş kolumuzda çalışan işçi, memur, taşeron işçisi ayrımı yapmaksızın tüm emekçileri örgütlemeyi,
 12. İşkollarından emekli olanların, istekleri halinde sendikaya üye olmalarının; zorunlu organlara seçme ve seçilme haklarının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla yasal düzenlemelerin yapılması için çaba göstermeyi,
 13. Üyelerinin; yaptıkları işe, harcadıkları emeğe uygun ve insanlık onuruna yaraşır şekilde yaşamalarını sağlayacak adil bir ücret almalarını amaç edinir.

MADDE 3: SENDİKANIN İLKELERİ

 1. Sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışından hareketle, örgüt içi demokrasiyi temel örgütlenme ilkesi olarak benimser tüm üyelerinin söz, yetki ve karar sahibi olabilmeleri için doğrudan demokrasi mekanizmalarını geliştirir.
 2. Tüm emekçilerin siyaset yapma hakkını ve siyasal örgütlenme özgürlüğünü savunur. Her düzeydeki mücadelede emekten yana taraftır. Devlet ve sermayeden bağımsızdır. Ayrıca siyasi parti kurum ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.
 3. Üyelerinin irade ve inisiyatifi temelinde, demokratik merkeziyetçi bir işleyişi,
 4. (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde; dil, ırk, mezhep, din, siyasal düşünce, etnik köken, cinsiyet ve felsefi düşünce ayrımı yapmamayı,
 5. Hizmet kolu temelinde örgütlenmeyi,
 6. Demokratik bir sendikacılığın yaratılmasını, tüm emekçilerin toplu sözleşme ve grev haklarından eksiksiz olarak yararlanmasını, iş güvencesinin sağlanmasını ve insanlık suçu olan lokavt’ın kaldırılması için mücadele etmeyi,
 7. Ekolojik denge ile tarihi ve kültürel çevreyi korumayı ve üretim süreçleri içerisinde zarar görmemesini sağlayacak sendikal inisiyatifleri geliştirmeyi ve herkesin doğal zenginlik ve kaynakları ekolojik ilke temelinde kullanma hakkını savunur.
 8. Amaç ve ilkelerini hayata geçirebilmek için, ulusal ve uluslararası düzeyde açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri, eğitim etkinlikleri, kurs, seminer, panel, şenlik, festival vb. eylem ve etkinlikleri düzenler. Konukevi, eğitim ve dinlenme tesisleri kurar.
 9. Tüm emekçi Sendikaları ile tüm emekçi kesimlerinin hak ve çıkarları doğrultusunda mücadeleyi fiili ve meşru bir temelde yürütür. Sendikal hak ve özgürlükleri yasaklayan kısıtlayan her türlü engel ve düzenlemelere karşı mücadele eder.
 10. Emekçilerin ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamak için çaba göstermeyi bu amaca ulaşmak için ulus ve uluslararası emek örgütleriyle ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi ilke edinir.
 11. (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Kadın üyelerinin yönetsel birimlerde yer alması yönünde pozitif ayrımcılık uygular. Kadın üyelerini yönetsel birimlerde daha etkin bir biçimde yer almasını sağlar. Kadın Sekreterliğinin kadın yönetici tarafından yönetilmesi esastır.

MADDE 4: SENDİKANIN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA USÜLLERİ

 1. Amaçlarını gerçekleştirmek ve geliştirmek için anayasa ve iç hukuk düzenlemelerinden, İnsan Hakları Sözleşmesinden, İLO Anayasası ve sözleşmelerinden, Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden, Avrupa Sosyal Şartı ve emekten yana sözleşmelerden doğan haklarını kullanır. Bu yasaların emekten yana geliştirilmesi için meşru yollardan mücadele eder.
 2. Sendikal birimlerde alınacak kararların oluşturulmasında; tartışma, eleştiri, ikna ve özeleştiri yöntemlerini uygulayarak demokratik merkeziyetçilik ilkesini yerleştirmeye çalışır. Alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.
 3. En alt organlardan en üst yönetim birimlerine kadar bütün temsilci ve yöneticiler, tüzüğün seçim ilkeleri çerçevesinde üyeler kendi aralarında seçer.
 4. Genel olarak emekçilerin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idari kurullara üyeleri arasından temsilciler göndermek.
 5. Devlet personel mevzuatında emekçilerin temsilini ön gören çeşitli kurullara temsilci göndermek.
 6. Üyeleri adına toplu görüşmeye katılmak, toplu görüşmeyi sonuçlandırmak ve taraf olmak.
 7. Özelleştirme ve taşeronlaştırmanın emekçilere yapılan ideolojik bir saldırı olduğundan hareketle, özelleştirmeye karşı mücadele eder ve özelleştirme uygulamalarının doğurduğu zararların önlenmesi için çalışmalar yürütmek.
 8. Yangın, su baskını, deprem gibi afetlerin vukuunda gerektiğinde üyelik şartı aramaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak.
 9. Ulusal ve uluslararası sendika, konfederasyon, federasyonlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu teşekküllere delege, temsilci ve gözlemci göndermek.
 10. Faaliyette bulunduğu hizmet kolu ve işyerlerindeki diğer sendikalar ile dayanışma içinde olmak.
 11. Faaliyette bulunduğu hizmet kolu ve işyerlerinde emekçileri sendika ilkeleri doğrultusunda örgütlemek.
 12. Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde emekli sandığı sigorta vb. hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak.
 13. Üyelerinin mesleki bilgilerini arttıracak, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, dinlenme tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisler kurmak, üyelerinin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için imkânlar sağlamak.
 14. Bağışta bulunmamak kaydı ile; evlenme, doğum, hastalık, sakatlanma, ölüm, ihtiyarlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sosyal sandıklar, tüketim ve yapı kooperatifleri kurulmasına yardımcı olmak.
 15. Amaç ve görevlerinin gerektirdiği menkul, gayrimenkul almak, gerektiğinde satmak, bunlar üzerinde mülkiyetten doğan bütün kanuni hak ve yetkilerini kullanmak.
 16. Üyelerinin sınıf bilincini geliştirmek ve örgütlülüğü bir yaşam biçimi haline getirecek, kurs, seminer, konferans, sergi, eğlence, konser, tiyatro gösterisi gibi sosyal faaliyetler düzenlemek ve gazete, dergi, mecmua, bülten, broşür, afiş vb. basın ve yayın organları çıkarmak ve yayınlamak. Sendika faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitlik ilkesine uyar.
 17. r) (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Demokratik ve meşru haklar kullanılırken

zarara uğramış üyelerimize yardım amacıyla dayanışma ve grev fonu oluşturur. Sendika ödentilerinden bu fon için % 2 pay ayrılır. Demokratik ve meşru haklar kullanılırken zarara uğramış üyelerin maddi hak kayıplarını karşılar.

MADDE 5: Sendika Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri kolunda kurulmuştur. Bu hizmet koluna ilgili yönetmelikteki işyerleri dâhildir.

MADDE 6: İDARİ KURULLAR

Kurum İdari Kurulları Kurum düzeyinde, emekçilerin çalışma koşulları ve kanunların emekçilere eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum idari kurulları oluşturulur. Bu kurullar yılda iki kez toplanır. Bu kurullara katılacak sendika temsilcilerini Şube Temsilciler Kurulu seçer. (Yasanın 7/r gereğince yazılmıştır)

MADDE 7: KURULLARA GÖNDERİLECEK TEMSİLCİ SEÇİMİ, TEMSİLCİLERİN NİTELİKLERİ VE GÖREVDEN ALINMA USULÜ

4688 sayılı yasının 28 ve 29’ncu maddelerinde belirtilen Toplu Görüşme toplantısı ve Ön Çalışmalarına katılacaklar;

 1. Hizmet kolumuzda Yüksek İdari Kurullarda görevlendirilecek ve geri çekilecek kişileri Başkanlar Kurulu, Kurum İdari Kurullarına görevlendirilecek kişiler ise Şube Temsilciler Kurulunda seçilir.
 2. Toplu Görüşmeler her yıl Ağustos ayının 15’nci günü, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen ve taraflara bir hafta önceden bildirilen yerde yapılacağından, sendikayı temsil edecek olanlar en az üç ay önceden belirlenerek hazırlık çalışması yapmalarına imkân tanınır.
 3. Sendika ve Konfederasyon Temsilcileri ve Sendikayı temsilen seçilen temsilciler görev ihmali söz konusu olduğunda disiplin kurulun teklifi üzerine görevli kurulun kararı ile bir üst organı tarafından görevden alınır.

ÜYELİK

MADDE 8: SENDİKAYA ÜYE OLMAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ilgili yönetmeliklerle belirlenen hizmet kollarında çalışanlar sendikaya üye olabilirler. Üyelik, başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en az 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyenler, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkına sahiptir.

Sendika, üyeliği kesinleşen üyenin 3 nüsha halinde doldurulmuş başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene gönderir. Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

MADDE 9: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atanan üyelerin üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri sona erer Emekliye ayrılanların sendika şubesi veya sendika organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. Mahalli ve genel seçimlerde aday olanlar seçilmeleri halinde üyelik ve sendikadaki görevi son bulur.

Açığa alma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki üyeliği ve görevi devam eder.

MADDE 10: ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini on beş gün içinde sendikaya gönderir.

Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır. Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. Üyeliğin devamı ve askıya alınması hallerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan hükümleri uygulanır.

MADDE 11: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ASKIYA ALINMASI

Aşağıda belirtilen nedenler ile üye sendikadan çıkartılabilir.

 1. Sendika tüzüğüne, yönetmeliklere, genel hükümlere ve yetkili kurul kararlarına uymamak
 2. Sendikanın amaçlarına ve hedeflerine uymayan eylemlerde bulunmak veya sendikanın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini engellemek
 3. (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele eder, kadına yönelik şiddet suçunu işleyen üyenin üyeliği Disiplin Kurulu kararı ile askıya alınır.
 4. Üyeler arasındaki birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı bozucu davranış veya sözlü beyanlarda bulunmak Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek tutum ve davranışta bulunan üyenin üyeliği merkez disiplin kurulunca askıya alınır. Üye ilgili kurullarda kendini savunur. Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı genel kurulca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların, sendika organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilemezlerse görevlerine geri dönerler. Açığa alma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

MADDE 12: KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI KURULUŞA ÜYELİK

 1. Sendika bir konfederasyona üye olabilir. Üyelik veya çekilme genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile kararlaştırılır.
 2. Sendikanın amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir. Üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir. Üyelik bildirimine üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.
 3. Sendika önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerdeki amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir veya yabancı ülkelerdeki toplantılarına kendi üye ve temsilcilerini gönderebilir.

ORGANLAR VE SEÇİMLER

TÜZEL KİŞİLİK

MADDE 13: Tüzel kişilik genel merkeze ait olup, şubeler genel merkez adına; şubelere bağlı birimler şubeler adına görev yapar ve onun verdiği yetkiyi kullanır.

MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

 1. Merkez Genel Kurulu
 2. Merkez Yönetim Kurulu
 3. Haber-Sen Kadın Meclisi
 4. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
 5. Merkez Denetleme Kurulu
 6. Merkez Disiplin Kurulu
 7. Sendika zorunlu organların görev, yetki ve sorumluluklarını devretmemek kaydıyla başka organlar da kurabilir. Buna bağlı olarak tüzükteki ilgili maddenin değişikliğinin yapılmasını, yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

MADDE 14: MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

(Değişik:08-09.04.2017 Tarihli 6. Olağan Genel Kurul Kararı) Merkez Genel Kurulu sendikanın en üst organıdır. Sendika Merkez Genel Kurulu Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu dâhil Şube Genel Kurullarınca seçilen toplam 200 (ikiyüz) delegeden oluşur.

 1. Delege sıfatı taşıyanlar toplamı delege tam sayısından çıkarılır. Her şubeye bir delegelik verildikten sonra ve sendikanın toplam üye sayısı geri kalan delege sayısına bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek her şubeye düşen delege sayısı belirlenir. Eksik kalan delege sayısı ise, anahtar sayının üye sayısına bölümü sonucunda en yüksek küsuratı kalan şubeden başlayarak tamamlanır.

MADDE 15: MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI

Olağan genel kurul üç yılda bir sendika merkezinin bulunduğu yerde toplanır. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme raporları ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisinin, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilir. Genel kurula çağrı, yönetim kurulu tarafından yapılır. Genel yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yeri, gün ve saati, toplantı tarihinden en az 15 gün önce ülke çapında yayınlanan bir gazetede ilan edilir. Ayrıca en büyük mülki amire delege listeleri ile birlikte müracaat edilir.

MADDE 16: MERKEZ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE KARAR YETER SAYISI

Merkez genel kurulu toplantısı önceden ilan edilen ve bildirilen yer, gün ve saatte yapılır. Toplantı yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının 1/3’ünden az olamaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Bu sayı delege tam sayısının 1/4’ünden az olamaz. İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, Denetleme Kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin tahmini bütçe önerisi Genel Kurul’a katılacaklara toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilir.

 

 

MADDE 17: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Denetleme Kurulunun oybirliği, Yönetim Kururlu üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu veya delegelerin 1/3’ ünün yazılı talebi üzerine Olağanüstü Genel Kurul yapılır. İstem gününden itibaren 2 ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanır. Çağrıyı Yönetim Kurulu yapar ve yalnız gündemdeki maddeleri görüşülür. Aynı durum Şubeler için de geçerlidir.

MADDE 18: SEÇİMLERDE UYGULANACAK ESASLAR

(Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Genel kurullarda seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Basit nispi temsil seçim sistemi uygulanır.Genel Kurul toplantıları, Genel Kurullarda yapılacak seçimler, seçimlerde yapılacak itirazlar seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin hususlarda 2821 sayılı sendikalar kanununun 14’üncü maddesi ile 52’inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

MADDE 19: MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. (Değişik:08-09.04.2017 Tarihli 6. Olağan Genel Kurul Kararı) Organların ve KESK Genel Meclisi üyelerinin seçimi.
 2. Tüzük değişikliği.
 3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının faaliyetlerinin aklanıp aklanmamasına karar vermek.
 4. Genel Merkez Disiplin Kurulunun kararlarını görüşerek karara bağlamak.
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programını ve bütçeyi görüşerek karara bağlamak.
 6. Sendika üyelik ödentisini belirlemek.
 7. Sendika Yönetim Kurulu ve üyelerine verilecek her türlü ücret ve yollukların belirlenmesi.
 8. Sendika tüzüklerinde belirtilen konularda Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 9. (Değişik:08-09.04.2017 Tarihli 6. Olağan Genel Kurul Kararı) Sendika şubesini kapatmaya genel kurul yetkilidir. Sendika şubesini açmak, şubeleri birleştirmek, şubelere bağlı il temsilcilerini atamak, şubelerin kurulu bulunduğu ilden başka bir ile nakletmek için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilir.
 10. Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendikayla birleşme ve katılmaya karar vermek.
 11. Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilmeye karar vermek.
 12. Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olma veya çekilmeye karar vermek.
 13. Fesih kararı vermek.
 14. Mevzuatta veya sendika tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuları karara bağlamak.
 15. Gerekli taşınır, taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devredilmesinde Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 16. Ulusal ve uluslararası üst kuruluşlara gönderilecek delegelerin seçilmesi.
 17. r) Profesyonel olarak çalışacak Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı Genel Kurulda belirlenir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE 20: MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Sendika Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilmiş 7 asil üyeden oluşur. Asil üyeler kadar yedek üye’ de seçilir. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri üst üste iki dönemden (Olağan Genel Kurul) fazla seçilemezler. Seçim sonuçların kesinleşmesinden sonra Merkez Yönetim Kuruluna seçilenler en geç 5 gün içinde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapıp

 1. Genel Başkan
 2. Genel Sekreter
 3. Genel Mali Sekreter
 4. Genel Örgütlenme Sekreteri
 5. Genel TİS ve Hukuk Sekreteri
 6. Genel Kadın Sekreteri (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı)
 7. Genel Basın-Yayın, Eğitim, Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı)

birer kişi tarafından üstlenecek şekilde seçer. Seçimler gizli oy açık sayımla yapılır. MYK’nın görev dağılımında üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Oylamalarda en az oy alanlar talep ettikleri adaylıktan çekilir ve aynı yöntemle seçim sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Yapılan görev dağılımı karar defterine geçirilir.

En az ayda bir toplanır. Toplantıya Genel Başkan yokluğunda Genel Sekreter, onun yokluğunda Genel Mali Sekreter toplantıya başkanlık yapar. Toplantı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde ise toplantı başkanının katıldığı taraf oy çoğunluğunu sağlamış olur.

Merkez yönetim kurulundaki boşalmalar, yedek üyelerden en fazla oy alanlardan sırası ile doldurulur, ancak boşalmalar yedeklerin getirilmesinden sonrada üye tam sayısının yarısından aşağı düşmüş ise genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerinden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 21: MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Kurul kararlarını uygulamak. Haber-Sen Kadın Meclisinin kararlarını uygulamak, Genişletilmiş Başkanlar Kurulunun kararlarını uygulamak Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri ile tüzük değişiklikleri ve açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler; sendika şubesinin, sendikanın bulunduğu illerin valiliklerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına otuz gün içinde bildirmek.
 2. Her hesap ya da bütçe dönemine ait bilânço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarını ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ayrıca bağlı bulundukları konfederasyona göndermek.
 3. Genel kurulun taşınır taşınmaz mallarının alım, satım ve devri ile ilgili verdiği yetkileri kullanmak (İlgili odaların raporları doğrultusunda limitler belirlenerek).
 4. Sendika gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması ve gelecek döneme ait bütçenin hazırlanarak genel kurula sunmak.
 5. Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu toplantıya çağırmak.
 6. Şube genel kurullarının yapılma zamanı ve gerekli işlemlerini takip etmek.
 7. Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devri konularında karar almak ve uygulamak.
 8. Sendika merkezi ve şubelerinde gerekli gördüğü çalışma birimlerini oluşturmak.
 9. Ölüm, istifa, nakil, disiplin cezası vb. nedenlerle Şube Yönetim Kurulu sayısının azalması yedeklerle tamamlanamaması ve bu nedenle toplantı çoğunluğunun yitirilmesi halinde Olağanüstü Genel Kurula kadar geçici Şube Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirilmesine karar vermek.
 10. Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmenlikler hazırlar ve yürütür.
 11. Genel Kurulca verilen ya da yasaların ve tüzüğün yüklediği diğer görevleri yapar.
 12. Sendikanın gelir ve giderlerini, sendikanın amacı ve üyelerinin çıkarları doğrultusunda kullanmak.
 13. Üyelerin çalıştığı kurumlarla ve tüzel kişilerle tek tek uyuşmazlıkları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 14. Sendika merkezi ve şubesinde gerekli gördüğü çalışma birimlerini oluşturmak, yeterli sayı ve nitelikte emekçi istihdam etmek.
 15. Sendikanın parasal konulardaki harcamalarda ve sendikayı üçüncü kişiler nezdinde temsil ve akitlerde yönetim kurulunun en az iki üyesinin müşterek imzası ile temsili için karar vermek.
 16. Sendika emekçisinin görevlendirilmesi belli konularda yetkili kılınması veya yetkilerinin kaldırılmasına karar vermek.
 17. r) Sekreterliklere bağlı dairelerin oluşturulmasına karar vermek.
 18. s) Merkez Disiplin Kurlunun soruşturma raporu esas alınarak tüzük, amaç ve ilkelerin uygulanmasına engel teşkil eden sendika temsilcilerini görevden almak yerine yedeğini göreve getirmek.
 19. t) Üyelerin idare ile doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkmasında üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.
 20. i) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkeze bağlı il merkezlerinde Şube açmaya yetkilidir. Bu İllerdeki Şube sayısı ve örgütlenme alanları şubelerin görüşü alınarak Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. GENEL BAŞKAN
 2. Sendika tüzel kişiliğini yurtiçinde ve yurtdışında Merkez Yönetim Kurulu adına temsil eder. Merkez Yönetim Kuruluna, Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı zamanlarda da bu kurullara başkanlığı Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birine devreder.
 3. Diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işlevleri yakından izlemek, gerektiğinde bunları incelemek, bilgi almak, gerekli uyarılarda bulunmak ve görev vermek.
 4. Sendikanın genel politikasına aykırı olmamak koşulu ile basın toplantısı düzenler yazılı ve sözlü demeçler verir.
 5. Sendika adına yayınlanan yayın organının sahibidir.
 6. Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısına getirmekle yükümlüdür.
 7. Genel Sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, Mali Sekreter ile mali ve üyelik aidatı ile ilgili konularda yazışma ve işlemleri imza eder. Sekreterlerin yokluğunda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birine imza yetkisi verir.
 8. (Mülga:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı)
 9. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna sorumludur.
 10. GENEL SEKRETER
 11. Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
 12. Merkez Yönetim Kurulunun toplantılarına ilişkin gündemi hazırlar, alınan kararları deftere yazar.
 13. Yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar.
 14. Sendikanın, büroların yönetmeliklerini hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunma ve kurulca kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.
 15. Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunmak.
 16. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna sorumludur.
 17. Sendikanın sendikal faaliyet nedeniyle oluşan tüm bilgi, belge ve her türlü dijital nitelikteki kayıtlı veriyi düzenlice arşivlemek ve korunmasını sağlamak.
 18. GENEL MALİ SEKRETER
 19. Sendikanın muhasebe işlerini yürütmek.
 20. Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilânço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Merkez Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunmak.
 21. Sendika gelirlerinin toplanmasını, harcamaların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak.
 22. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak.
 23. Şubelere zamanında sarf avanslarının gönderilmesini sağlamak, bunların gözetim ve denetimini yapmak.
 24. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgeleri ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak.
 25. Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak.
 26. Merkez Yönetim Kurulu kararı varsa sendika mallarının (taşınır ve taşınmaz) sigorta ettirilmesi, gerektiği zamanlarda poliçelerin yenilenmesini.
 27. Görev alanıyla ilgili emekçinin tayin, terfi, nakil ve azli konularında Merkez Yönetim Kuruluna teklif götürmek.
 28. Genel kurula sunulacak hesap raporu, bilânço, gelir gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunmak.
 29. Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren yönetim kurulunca belirlenecek olan banka veya resmi kurumlara yatırmak.
 30. Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve her halükarda Mali Yönetmelikte belirlenen miktarı aşmayacak miktarda sendikanın günlük ihtiyaçları için parayı sendika kasasında bulundurmak.
 31. Sendika giderlerine alınabilecek tasarruf örnekleri için Merkez Yönetim Kuruluna teklif sunmak.
 32. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna sorumludur.
 33. GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
 34. Şubelerin faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak.
 35. Emekçilerin üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin istekleri gözetmek, sendikanın üyelik arşivini düzenlemek, üye envanteri çıkarmak, üyelik işlemleri ile ilgili 4688 Sayılı Yasada belirtilen işlemleri yapmak.
 36. Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, şubelerin kapatılması, birleştirilmesi konusunda incelemelerde bulunmak bu konuda raporu Genel Kurula sunulmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.
 37. Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak.
 38. Örgütlenme dairelerinin çalışmasını sağlamak.
 39. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 40. GENEL TİS VE HUKUK SEKRETERİ
 41. Toplu görüşme ile ilgili olarak işyeri temsilcilerinden görüş ve önerileri toplayıp, bu görüş ve öneriler doğrultusunda toplu görüşme taslağını hazırlayarak tekrar birimlere ve işyeri örgütlenmelerine sunar.
 42. Toplu görüşmede gereksinim duyulan her türlü bilgi, yayın, istatistik ve belgelerin toplanıp derlenmesini sağlar.
 43. Özlük haklar ile ilgili her türlü çalışmayı yapar.
 44. Toplu görüşmeler ve yürürlükteki mevzuatla ilgili üyelerden gelen şikâyet ve uyuşmazlıkları izler ve sonuçlandırır.
 45. Bu çalışmaları yaparken genel örgütlenme sekreterleri ile koordinasyon içinde çalışır.
 46. Sendikanın tüm hukuki çalışmalarını yürütmek.
 47. Sendikanın tüm yönetmeliklerinin hazırlanmasında genel sekretere yardımcı olur.
 48. Çalışmalarından dolayı merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.
 49. GENEL KADIN SEKRETERLİĞİ

(Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı)

 1. a) Sendikanın kadın mücadelesi ile ilgili olarak diğer örgüt ve kurumların kadın kuruluşları, kadın çalışma gurupları veya bağımsız kadın kuruluşları ile ilişkilerini kurarak MYK kararları doğrultusunda platformlar oluşturulması ve bu platformlara katılma konusunda çalışmalar yapar.
 2. b) Kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politika ve uygulamaları saptayarak çözüm önerileri geliştirir. Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar geliştirerek bunları sendikal politikaların bir parçası haline getirmek için özgün bir çalışma yürütür.
 3. c) Sekreterliğin oluşturduğu program ve projelerin daha etkin hayata geçirilebilmeleri kolektif bir çalışma gerektirdiğinden kadın çalışmaları için komisyon ve dairelerin oluşumuna gider.
 4. d) Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 5. GENEL BASIN-YAYIN, EĞİTİM, SOSYAL VE DIŞ İLİŞKİLER SEKRETERİ

(Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı)

 1. Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda dergi, kitap, broşür vb. yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar. Yayın çalışmalarının gerektirdiği maddi ve teknik olanaklar hazırlar, ödeneklerin bütçeye konulmasında önerilerde bulunur.
 2. Ulusal ve uluslararası basın organları ile iletişim sağlar. Genel Başkanın düzenlediği basın toplantılarında yer alır. Yazılı demeçlerin hazırlanmasında yardımcı olur.
 3. Diğer sendika ve demokratik kitle örgütleriyle iletişim sağlar.
 4. Sendika basın yayını ve diğer yayınlarla ilgili arşivi oluşturur.
 5. Eğitim dairesinin çalışmasını planlar.
 6. Sendika programına ve tüzüğüne uygun eğitim programları hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulu onayına sunar ve onay sonrası programı uygular.
 7. Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, bu konuda verisel araştırmaların yapılmasını sağlamak.
 8. Eğitimle ilgili dergi, broşür ve kitap türü yayınları hazırlamak.
 9. Eğitim çalışmalarının gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulmasında önerilerde bulunmak.
 10. Yayın organlarında sendikal eğitim konusunda çalışmalar planlamak.
 11. Sosyal ve Dış İlişkileri yürütür.
 12. Sendika toplum ilişkisini üye toplum ilişkisi temelinde oluşturur.
 13. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 22: SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

(Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Sendika yöneticisi olmak için üye olmaktan başka bir koşul aranmaz.

DENETİM VE DİSİPLİN

MADDE 23: MERKEZ DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, TOPLANTI ZAMANI, KARAR VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

(Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Genel Kurul tarafından delegeler arasından gizli oy, açık sayımla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. En az dört ayda bir toplanır. Merkez Denetleme Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden üç gün sonra ilk toplantısını yaparak kendi arasından bir başkan, bir yazman seçerler. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına istedikleri zaman katılabilirler. Her dört ayda bir, sendikanın mali ve idari işlemlerini denetlerler. Saptadığı hususları Merkez Yönetim Kuruluna bir rapor halinde bildirirler. En az 3 üye ile karar alır ve imzalarlar.

Denetimlerini sendika ve şube merkezinde, sendikaya ait evrak ve defterler üzerinden yapar. Denetime esas defter ve evraklar sendika merkezi dışına çıkarılamaz Toplantı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde ise toplantı başkanının katıldığı taraf oy çoğunluğunu sağlamış olur.

Denetleme kurulundaki boşalmalar, yedek üyelerden en fazla oy alanlardan sırası ile doldurulur, ancak boşalmalar yedeklerin getirilmesinden sonrada, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmüş ise, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerinden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Şube denetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurlunun seçilebilmesi için gerekli işlemler sendika yönetim kurulunca yapılır. Denetim kurulu kararları, defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır.

MADDE 24: MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Sendika şubesi, sendika yönetim ve işleyişleri ile gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili her türlü işlemlerin kanunlar ve ilgili diğer mevzuat ile tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı hususundaki idari ve mali denetim, denetleme kurulları tarafından yapılır.

Denetim, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 47.maddesine göre çıkarılan tüzük hükümleri esas alınarak yapılır. [Tüzük; 8.3.1984 günlü ve 84/7931 sayılı kararname (RG.6.5.1984 No.18393) ile çıkarılmıştır] Programı Kurul Başkanı yürütür.

MADDE 25: MERKEZ DİSİPLİN KURLUNUN OLUŞUMU, TOPLANTI ZAMANI, KARAR VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

(Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Genel Kurul tarafından delegeler arasından gizli oy, açık sayımla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. En az dört ayda bir toplanır. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra üç gün içinde toplanarak bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçerek görev dağılımını Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Toplantı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde ise toplantı başkanının katıldığı taraf oy çoğunluğunu sağlamış olur.

Disiplin kurulundaki boşalmalar, yedek üyelerden en fazla oy alanlardan sırası ile doldurulur, ancak boşalmalar yedeklerin getirilmesinden sonrada, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmüş ise, genel kurul, mevcut genel yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, üyelerinden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Şube disiplin kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurlunun seçilebilmesi için gerekli işlemler sendika yönetim kurulunca yapılır.

Disiplin kurul kararları, defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır.

MADDE 26: MERKEZ DİSİPLİN KURLUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Disiplin Kurulu sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında soruşturma yapar. Üyelikten çıkarma dışındaki cezaları verir ve sonucunu genel kurula ve diğer ilgililere bildirir Aşağıdaki yaptırımları uygular.

 1. a) Uyarma
 2. b) Kınama
 3. c) Geçici üyelikten çıkarma
 4. d) Üyelikten kesin çıkarılmasına karar verilen üyenin, üyeliğini genel kurul kararına kadar askıya alır. Bu cezalar suçun ağırlığına göre tüzük, genel kurul kararları, yasalar ve sendika organları kararları göz önüne alınarak genel amaçlara uygun olarak saptanır. Şube disiplin kurulunca verilen kararları ve bu kararlara itirazları inceler. Vardığı sonucun gereğinin yapılması için şube başkanlarına ve üyeye bildirir. Merkez Disiplin Kurulu ile Merkez Yönetim Kurulu beraberce, Şube Disiplin Kurulları tarafından üyelikten kesin çıkarma ile ilgili suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler. Çıkarılması kararını uygun gördüğü üyenin üyeliğini genel kurula kadar askıya alır. Bu durumu üyenin savunması görüş ve mütalaaları ile birlikte genel kurula sunar. Programı kurul başkanı yürütür.
 5. e) Sendikayı temsilen yetkilendirilenlerin görevi ihmal halinde Merkez Yönetim Kuruluna görevden alınmasını teklif eder.

MADDE 27: HABER-SEN KADIN MECLİSİ VE GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU’NUN OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

KADIN MECLİSİ

 1. Haber-Sen Kadın Sekreteri, Denetleme ve Disiplin Kurullarının kadın üyeleri, Şubelerin Kadın Sekreterleri, her ilden bir kadın temsilcinin katılımı ile oluşur. Dönemsel kadın politikalarını tartışır ve programlar yapar.
 2. Görev ve işleyişi yönetmelikle belirlenir.
 3. Başkanlar Kurulu toplanma zamanı ile eş zamanlı toplanır. Dönemsel kadın politikalarını tartışır ve programlar yapar ve kararlar alır, Aldığı kararları Haber-sen Başkanlar Kuruluna ve Yönetim Kuruluna aktarır. Kadın Meclisinin kadına ilişkin aldığı kararlar esas alınır.

 

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

 1. Sendikanın izleyeceği genel politikaları ve yönelimlerini belirlemek için karar alan, iki genel kurul arasında 4 (dört) ayda bir toplanan en geniş katılımlı organdır.
 2. (Değişik:08-09.04.2017 Tarihli 6. Olağan Genel Kurul Kararı) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Şube Başkanları, Şube Kadın Sekreterler ve üye sayısı 30’dan (otuz) fazla olan her İl Temsilciliğinden 1(bir) temsilci Kurulun doğal üyeleridir. Ayrıca üye sayıları 400’ü (dört yüz) aşan her şubeden ilave 400 (dört yüz) üye için Şube Temsilciler Kurulundan seçilen 1 (bir) temsilci Kurulun üyesidir.
 3. c) Şubelerden ve İl Temsilciliklerinden gelen katılımcılar, önceden belirlenmiş gündemler maddeleri hakkında Şube ve İl Temsilciler kurullarında alınan kararları kurula yazılı biçimde getirmekle yükümlüdür.
 4. d) Kurul, katılımcıların tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar katılanların basit çoğunluğu ile alınır.
 5. e) Kurul katılımcıların 1/5’inin talebiyle ya da Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme Kurulu kararıyla olağanüstü toplanır.
 6. f) Genel Başkan ve Genel Sekreter Kurulun Başkanı ve Sekreteridir.
 7. g) Kurul kararlarını MYK uygulamakla yükümlüdür.

Ayrıca Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme Kurulunun kararıyla Şube Başkanları toplantıya çağrılabilir.

ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 28: ŞUBELERİN KURULUŞU

 1. a) Merkez genel kurulunca verilen yetki gereği, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şubeler açılır.
 2. b) Yasaya göre kurucularda aranan niteliklere sahip 7 kişi şube kurucular kurulu olarak atanır.
 3. c) Yeni kurulan şubeye hangi iş yerlerinin bağlanacağı Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeni Kurulan şubeler en geç altı ay içinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapmakla yükümlüdür.

MADDE 29: ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

 1. a) Şube Genel Kurulu
 2. b) Şube Yönetim Kurulu
 3. c) Şube Denetleme Kurulu
 4. d) Şube Disiplin Kurulu

Şube Yönetim Kurulları 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulları sonucunun tebliğinden itibaren 2 gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak görev dağılımını yapar.

Üye sayısı 500’ü geçen şubelerde 4688 sayılı yasaya göre Genel Kurul kararına istinaden profesyonel yönetici çalıştırabilir.

MADDE 30: ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

Şube genel kurulu, şubenin en üst ve en yetkili organıdır. Şube Genel Kurulları üyenin 1/6’i kadar delegeden oluşur, bu sayı 250’yi aşamaz.

 1. Şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri delegelerdir.
 2. Şubeye bağlı her il temsilciliğine üye sayısına bakılmaksızın en az 1 (bir) Şube Genel Kurul delegeliği verilir. Her iş yeri bir seçim bölgesidir. Ancak şartlara göre, delege seçimi için gerekli olan anahtar sayıyı tamamlayacak şekilde iki veya daha fazla işyeri birleştirilerek bir seçim bölgesi oluşturulur.

MADDE 31: ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. a) Şube Zorunlu Organlarının seçimi.
 2. b) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması.
 3. c) Mevzuatta veya sendika tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.
 4. d) Şube gelir giderleri yasaya uygun yapılır.
 5. e) Üst kurul delegelerinin seçimi, şube genel kurulunda şube ve şubeye bağlı her temsilcilik ve bağlı tüm iller üye sayıları oranında genel merkez üst kurul delegesini seçer.

MADDE 32: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube adına sendikanın tüzük ve yönetmeliklerine göre görev yapan şube genel kurulu tarafından seçilen zorunlu bir organdır. Şube genel kurul tarafından seçilen 7 asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte 7’de yedek üye belirlenir.

(Değişik:08-09.04.2017 Tarihli 6. Olağan Genel Kurul Kararı) Yönetim kurulu ilk toplantısında bir Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Örgütlenme Sekreteri, Kadın sekreteri, Şube Basın Yayın ve Eğitim Sekreteri ve Şube Hukuk sekreterini seçer.

Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğuyla alınır.

Gündem, başkan, sekreter ve mali sekreter tarafından ortaklaşa hazırlanır, katılanların salt çoğunlu ile Başkanın yokluğunda şube sekreteri başkanlık eder. Kararlar şube sekreteri tarafından şube karar defterine yazılır. Kararın altı hazır bulunanlarca imzalanır. Şube Yönetim Kurulu haftada bir olağan, yönetim kurulu üyelerinden birisinin çağrısı üzerine de her zaman olağanüstü toplanır.

 1. a) Sendikal mücadelenin önündeki engellerin aşılması, demokratik hak ve özgürlükler ile ekonomik ve sosyal hakların geliştirilmesi.
 2. b) Hizmet kolunda çalışanların insanlık onuruna yakışır çalışma koşullarına kavuşturulması ilkesinden hareketle Tüzüğün 4. maddesindeki yöntem uygulanır.
 3. c) Şubeler, hizmet kolunda çalışanları, sendikanın Örgütlenme, Eğitim ve Toplu Görüşme konularında bilinçlendirerek temel fonksiyonlarını yerine getirir.

MADDE 33: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yasaların, sendika tüzüğünün ve genel yönetim kurulunun vermiş olduğu yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi yönetim kuruluna aittir.

 1. a) Şube sınırları içinde sendikanın çalışma alanına giren her türlü sendikal hareketin örgütlenmesini yapmak.
 2. b) Şube sınırları içinde, resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak.
 3. c) Şube temsilciler kurulunu toplantıya çağırmak
 4. d) Şube gelir ve giderlerinin yasalara, tüzüğe ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 5. e) Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 6. f) Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini şube faaliyet alanı içinde yürütür.

MADDE 34: ŞUBE DENETLEME KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

(Değişik:08-09.04.2017 Tarihli 6. Olağan Genel Kurul Kararı) Şube genel kurulu tarafından üyeler arasından gizli oy açık sayımla seçilen beş(5) asil, beş(5) yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında başkan, raportör seçerek çalışır. Üç ayda bir olağan denetim görevini yapar. Çalışmalarında Merkez Denetim Kurulunun hükümleri aynen uygulanır. Toplantı en az üç(3) üyenin katılımı ile gerçekleşir. Üç(3) oyla karar alır. Şubenin idari ve mali hesaplarını her zaman inceler. İncelenen evraklarda en az üç(3) üyenin imzası olur. Evraklar şube dışına çıkartılamaz. İnceleme ve denetimlerini her türlü yetkilerini kullanarak yapar.

Gelir ve giderlerin evraklara dayandırılıp dayandırılmadığını.

Gelir – giderlerin ilgili mevzuata ve kararlara uygun yapılıp yapılmadığını inceler.

İlgili defterlerin mevzuata uygun tutulup tutulmadığını inceler, her türlü bilgiyi şubede görevli herkesten alır.

MADDE 35: ŞUBE DİSİPLİN KURULU VE GÖREVLERİ

 1. a) Oluşumu Şube Disiplin Kurulu şube kurulca seçilmiş 5 asil üyeden oluşur. Asil üyeler kadar yedek üyeler seçilir. Seçilen üyeler seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra bir hafta içinde toplanarak kendi aralarında bir başkan ve bir yazman seçerler.
 2. b) Toplantı Zamanı: Şube Disiplin Kurulu başkan yâda üyelerinin salt çoğunluğu yâda şube yönetim kurulunun yazılı çağrısı ile gündemli olarak salt çoğunlukla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 3. c) Yedek üyelerin çağrılması: Kurul üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde üyesi eksilen listenin yedek üyeleri arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre asil üyeliğe davet için çağrı Şube Yönetim Kurulunca yapılır. Bu durumda kurulda tekrar iş bölümü yapılır.
 4. d) Şube Disiplin Kurulu, sendikadan ihraç gerektirecek suçlar hakkında hazırlayacağı raporları genel merkeze iletilmek üzere Şube Yönetim Kuruluna sunar. Şube Disiplin Kurulu sendikanın Disiplin Kurulları Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyet yürütür.

MADDE 36: ŞUBE DANIŞMA ORGANI

 1. Şube Temsilciler Kurulu: İş yerlerinden belirlenen temsilcilerden oluşur. Ayda bir toplanır. Görev yetkileri Genişletilmiş Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak MYK’ca hazırlanan yönetmelikte belirlenir.
 2. (Değişik:08-09.04.2017 Tarihli 6. Olağan Genel Kurul Kararı) Şube Kadın Meclisi; Şube Kadın Sekreteri ve işyeri Kadın Temsilcisi üyelerinden oluşur.

İL, İLÇE, İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 37: İL, İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Şubelerin görüşleri doğrultusunda İl ve İlçe Temsilcilikleri açılır. İdari ve Mali yönden şubelere bağlı olarak faaliyet gösterirler. İl ve İlçe Temsilcilikleri 5 kişilik yürütmelerini kendi üyeleri arasından seçerler. Genel Merkez yönetim kurulu tarafından yetkilendirilirler. Bağlı olduğu şube genel kurulunda şube zorunlu organlarına aday da olurlar.

MADDE 38: İŞYERİ TEMSİLCİ SEÇİMİ

Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerlerinden seçilirler.

İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise en çok bir

İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 201 – 600 arasında ise en çok iki

İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 601 – 1000 arasında ise en çok üç

İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 1001 – 2000 arasında ise en çok beş

Bu temsilcilerden en çok oyu alan sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilir. Temsilciler bir hafta içinde işverene bildirilir.

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 39: SENDİKANIN GELİRLERİ

 1. a) Üyelerden alınacak üyelik aidatı
 2. b) 4688 sayılı kanuna göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilecek gelirler
 3. c) Bağış ve yardımlar
 4. d) Mal varlığından elde edilen gelirler
 5. e) Faiz ve diğer gelirler

Sendika, kendisi veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç dış kaynaklardan Bakanlar kurulunun izni olmadıkça yardım ve bağış kabul edemez. Tüm nakdi gelirler bankalara yatırılır. Zorunlu giderler için kasada azami birinci dereceden aylık alan kurum emekçisinin net aylığının en çok üç katı kadar kasasında nakit bulundurulur.

MADDE 40: SENDİKANIN GİDERLERİ

Sendika gelirleri, tüzükte belirtilen amaçlar ve bu konuda gösterilen faaliyetler dışında kullanılamaz ve bağışta bulunulamaz.

Sendika gelirlerinin en az %10’unu üyelerin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanır.

Üst örgütlenmelere ödenen aidatlar, toplu görüşme ile ilgili giderleri ve sendika tüzüğünden doğan sair masraflar,

Vergi usul kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem görmez. Sendika şubeleri ve sendika yardımlaşma sandıkları dışında, üyelere, yöneticilere veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamaz.

Sendika harcamaları 4688 sayılı yasa çerçevesinde hazırlanan bir mali yönetmelikçe belirlenir, Sendikanın tutacağı defterler, tasdik şekli, kayıtların düzenlenme usul ve esasları 4688 sayılı kanuna bağlı olarak çıkan yönetmelikle belirlenir. Muhasebe kayıtları bilânço esasına göre tutulur.

MADDE 41: ÜYELİK AİDATI

Sendika üyelerinin ödeyeceği aidat miktarı; 15’ inci derecenin 1’inci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçemez. Tüm aidatlar genel merkez hesabında toplanır. Üyeliği herhangi bir nedenle sona erenler beş çalışma günü içinde işverene bildirilir Konfederasyonlara ödenecek ödenti miktarı, sendikanın ödenti gelirinin yüzde beşinden aşağı olmamak üzere konfederasyonların genel kurulunca belirlenir. Üyelik ödenti tutarı kurum emekçilerinin damga vergisine tabi aylık brüt gelirlerinin binde altı (% 0,6) kadardır.

MADDE 42: BÜTÇENİN DÜZENLENMESİ

Bütçe, Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Merkez Genel Kurulunun onayına sunulur ve kesin şeklini alır. Bütçe üç yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçedeki her türlü harcamalar, ücretler, taşınır ve taşınmaz mal karşılığı ayrı ayrı gösterilir.

MADDE 43: ŞUBE HARCAMALARI

Şube çalışma alanlarındaki koşullara göre merkez genel kurulunca saptanan avanslarla harcamalarını yaparlar. Genel kurulca belirlenen avans, şubelerin aylık tahmini harcamalarının yüzde yirmi fazlasıdır. Bu miktar her ay şubelere gönderilir.

Şubeler yapmış oldukları harcamaların belgelerini bir sonraki ay’ın on’una kadar genel merkeze göndermek zorundadırlar. Belgesiz harcamaların karşılığı hiçbir şekilde ödenmez.

Mali konularla ilgili bir yönetmelik Genişletilmiş Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak Merkez Yönetim Kurulunca çıkartılır.

MADDE 44: YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİ VE DİĞER ÖDEMELER

 1. a) Sendika profesyonel yöneticilerinin alacakları ücretler çalıştığı kurumdaki emsaline ödenen miktar kadardır.
 2. b) Yönetici ve emekçilerin kıdem ve ihbar tazminatları iş yasalarına göre ödenir.
 3. c) Emekli sandığına bağlı olanların primleri ve karşılıkları ödenmeye devam edilir.
 4. d) Sendika emekçilerinin alacakları ücretler, Genel Kurulun verdiği yetki ile MYK’ca belirlenir. Emekçilere yapılan zamlardan yararlanırlar.

MADDE 45: MAL BİLDİRİMİ

Sendika Merkez Yönetim ve Şube Yönetim Kurullarına seçilen seçilenler üç ay içinde mal bildirimini yasalara uygun olarak noterde tespit etmek zorundadırlar. Yedek üye de göreve gelince aynı bildirimde bulunur. Mal bildiriminin bir nüshası noterde bir nüshası sendika kasasında beş yıl süreyle saklanır. Mal bildirimi gerek görülünce Merkez Denetleme Kurulu Merkez Disiplin Kurulu veya Genel Kurul kararı ile incelenebilinir. Bildirimler açıklanamaz, ancak mahkeme ve diğer yetkili organlar iade etmek üzere alabilirler.

MADDE 46: TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

 1. Üye kayıt defteri
 2. Sendika üye kayıt fişi dosyası ve bu konudaki bilgisayar kayıtları
 3. Üyelikten ayrılanların dosyası
 4. Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defteri
 5. Gelen ve giden evrak defteri
 6. Ödenti, yevmiye, envanter defteri ile defter-i kebir
 7. g) Gelir, gider, avans makbuzları ve bunların zimmet defteri

4688 sayılı yasayla çıkarılması zorunlu defterler tutulur.

MADDE 47: DEMİRBAŞLARIN SATIŞ VE TERKİNİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Demirbaşların eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yerlere aktarma nedeniyle kayıtları düşürülür. Kayıttan düşürülme işlemi bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında oluşacak komisyon raporu ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

MADDE 48: SENDİKA EMEKÇİSİ İSTİHDAMI

Niteliğini ve sayısını Genişletilmiş Başkanlar Kurulunun görüşünü alarak her türlü emekçi çalıştırmak kararını ve bunlara verilecek ücret, ödenek, yolluklar, tazminat ve sosyal hakları Merkez Yönetim Kurulu belirler. Şubelerde çalışacak emekçi ihtiyacını şube yönetim kurulları belirler, MYK’dan onay alırlar.

MADDE 49: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Sendika ana tüzüğünde yapılacak değişiklikler merkez genel kurulu delege tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Oyların eşitliği halinde teklif düşer. Yasaların zorunlu gördüğü hallerde yetkili makamın talebi üzerine bu oran aranmaz. Toplantı oy çokluğuyla karar verilir.

MADDE 50: BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER

Sendika bünyesinde herhangi bir zorunlu organa seçilenler başka bir zorunlu organa seçildiklerinde eski görevlerinden ayrılmış sayılırlar. Aynı şekilde, bağlı olunan konfederasyonun, Yürütme, Denetim ve Disiplin asil üyeliklerine seçilenler de sendikadaki görevlerinden ayrılmış sayılırlar. (Süreklilik arz etmeyen görevler hariç)

MADDE 51: İMZA YETKİSİ

Genel yazışmaları Genel Başkan ve Genel Sekreter, sekreterliklerle ilgili yazışmaları ilgili sekreter ile Genel Başkan imzalar. Genel Başkan yokluğunda Genel Sekreter, ilgili sekreterin yokluğunda MYK’dan belirlenen sekreter imzalar.

MADDE 52: BÜROLAR VE GÖREVLENDİRME

Sendika MYK ve şube yönetim kurulları çalışmalar için bürolar kurabilirler (MYK tarafından yönetmeliklerle oluşturulur).

MADDE 53: SENDİKA TÜZEL KİŞİLİĞİNE SON VERİLMESİ

Sendikanın tüzel kişiliğine son verme kararı merkez genel kurulu delege tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyuyla alınır.

MADDE 54: FESİH, DEVİR VE KAPATMA HALLERİNDE MALLARIN DEVRİ

Fesih ve tasfiye halinde karar merkez genel kurulunun delege tam sayısının 2/3 yeterlilik oyuyla yapılır. Bu durumda sendikanın sahip olduğu tüm para ve mal varlıkları üyesi olduğu konfederasyona KESK’e kalır.

MADDE 55: ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ

Haber-Sen, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesidir.

Haber-Sen Union Network International (UNI) üyesidir.

MADDE 56: YÜRÜTME Bu tüzük hükümleri Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yürütülür.

MADDE 57: YÜRÜRLÜK

 Haber-Sen ’e ait bu tüzük 02-03 Mart 2002 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilerek Valiliğe verildiği gün yürürlüğe girer.

(Değişiklik: Haber-Sen ’e ait bu tüzük 01-02 Aralık 2007 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilerek 02.12.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Değişik: Haber-Sen’e ait bu tüzük 22-23/01/2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilerek 23.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul tarafından kabul edilen tüzük değişiklikleri 26.04.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(Değişik:08-09.04.2017 Tarihli 6. Olağan Genel Kurul Kararı) 08-09 Nisan 2017 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul tarafından kabul edilen tüzük değişiklikleri 08.04.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Değişik: 31 Ekim -01.11.2020 Tarihli 7. Olağan Genel Kurul Kararı) 31 Ekim -01.11.2020 Tarihli 7. Olağan Genel Kurul tarafından kabul edilen tüzük değişiklikleri 01.11.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Değişik: 23-24 Eylül -2023 Tarihli 8. Olağan Genel Kurul Kararı) 23-24 Eylül -2023  Tarihli 8. Olağan Genel Kurul tarafından kabul edilen tüzük değişiklikleri 24.09.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 58: REDAKSİYON YETKİSİ

Haber-Sen tüzüğünün redaksiyon yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna aittir.

Tüzüğün güncellenmiş hali-13.10.23

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one + twenty =

Örnek Resim