Anasayfa / MANŞET / KAMU EMEKÇİLERİ TİS TALEP VE BEKLENTİLERİ RAPORU

KAMU EMEKÇİLERİ TİS TALEP VE BEKLENTİLERİ RAPORU

KESK-AR TİS RAPORU

Açıklamalar

Kamu Emekçileri TİS Talep Ve Beklentileri Anket’i internet üzerinden 10 Haziran 2023 Pazartesi-3 Temmuz 2023 Pazartesi tarihleri arasında yayında kalmıştır.  Ankete 3443 kişi katılmıştır. Katılanların 2301’i erkek, 1142’si kadındır. Yaş ortalaması 44’tür. Katılımcılardan ikisi ortaokul, 110’u lise, 2505’i lisans, 279’u ön lisans mezunudur. 496’sı yüksek lisans ve uzmanlık, 48’i doktora derecesine sahiptir.

Katılımcıların yaş dağılımı şöyledir:

30 yaş ve altındakiler: 224 (%6.5)

30-40 yaş arasında olanlar: 1089 (%31.6)

40-50 yaş arasında olanlar: 1206 (%35)

50-60 yaş arasında olanlar: 814 (%23.6)

60 yaş üzerindekiler: 110 (%3.1)

Katılımcıların ortalama yaşı 44’tür.

Görev Yapılan İl: Ankete en yoğun katılım olan iller sırasıyla Ankara (402), İzmir( 384), İstanbul (364), Diyarbakır (194), Adana (155), Gaziantep ve Mersin (134’er) ile Aydın’dır (125).

Ankete katılanların yaklaşık % 45’i (1552) Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı okul ve kurumlarda görev yapmaktadır. Katılımcıların yoğunlaştığı diğer kurumlar arasında  %19 (573) ile hastaneler ve Sağlık Bakanlığı; %5 (171) Tarım Orman Bakanlığı ve yerel birimleri, aynı oranla (178) yerel yönetim birimleri öne çıkmaktadır. ÇSGB (63), Kültür Bakanlığı (56), Aile Bakanlığı (52), DSİ (48)  gibi kurumların merkez ve taşra birimlerinden katılımlar da görece yüksektir. Diğer bakanlık ve kurum katılımları görece daha düşük yoğunluklarla sayılanlara eklenmiştir. Tam olarak tespit edilemeyen 86 kurum vardır.

Katılımcıların yaklaşık %74’ü (2543 kişi) evlidir. Haneye gelir getiren başkasının da olduğunu belirtenler katılımcıların oranı %60’tır. Evli olanlarda bu oran %73’ü geçmektedir.

Katılımcıların kamu emekçisi olarak çalışma süreleri dağılımı şöyledir:

0-5 yıl: 275

6-10 yıl: 494

11-15 yıl: 628

16-20 yıl: 413

20-25 yıl: 528

25 yıl ve üzeri: 1105

Katılımcıların %96’sı (3329) sendika üyesidir, %4’ü (114) sendika üyesi değildir.

3110 katılımcı üye oldukları sendikayı belirtmiştir. 2924 katılımcı KESK’e bağlı sendikalardan birine üye olduğunu belirtmiştir. Üye olduğu sendika veya konfederasyonu belirtenlerin 186’sı KESK dışındaki konfederasyonlara bağlı ya da bağımsız sendikalara üye olduklarını bildirmişlerdir.

Kamu Emekçileri Konfederasyonundan Memnun mu?

Anketimizde “üyesi bulunduğunuz sendikanın bağlı olduğu konfederasyondan memnun musunuz” sorusu yöneltilmiştir.

Katılımcıların ağırlıklı bölümü üyesi oldukları sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyonun çalışmalarından memnundur (%31) ya da yetersiz bulduğu hususlar olsa bile temsil ettiğini düşünmektedir (%31). Konfederasyonunu yetersiz bulsa da imkânlar ve ülkenin durumunu gözeterek anlayış gösterenlerin oranı ise %27’dir. Zorunlu olarak üye olduğu konfederasyonun gerçekte kendisini temsil etmediğini düşünenler ise %3’te kalmaktadır.

Konfederasyondan memnun olanların oranı yalnızca KESK’e üye katılımcılarda biraz daha yükselerek %33.5’i bulmaktadır.

Konfederasyonunuzdan memnun musunuz? İşaretleyenler
Çalışmalarından ve politikalarından genelde memnunum 1077
Yetersiz buluyorum, ancak eldeki imkânları ve ülkenin durumunu düşünerek bunu anlayabiliyorum. 925
Yetersiz bulduğum hususlar olmakla birlikte beni temsil ettiğini düşünüyorum 1060
Dünya görüşümü yansıtmasa da benim için yararlı olduğunu düşünüyorum. 106
Zorunlu olarak üye olduğum bu konfederasyon gerçekte beni temsil etmiyor. 101
Diğer 86 yanıt verilmiştir.Genelde üye olmayanlar ya da olamayanlar durumları belirtmiştir. Ayrıca konfederasyonun çalışmalarında eksik görülen kimi hususlar belirtilmiştir.

Kamu Emekçilerinin Ekonomik Durumu

Kamu Emekçileri Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

Katılımcılara “hane halkının toplam aylık gelirini düşündüğünüzde, haneniz ayın sonunu getirebiliyor mu” diye sorulmuştur.

Kamu emekçilerinin ezici bir çoğunluğu ayın sonunu büyük zorlukla (%31.6) veya zorlukla (%62) getirebildiklerini belirtmişlerdir. Kolaylıkla ya da çok kolaylıkla ayın sonunu getirebilenlerin oranı yalnızca %6’dır. Genç kamu emekçileri (30 yaş ve altı) arasında büyük zorlukla ayın sonunu getirebildiğini ifade edenler %38 ile en yüksek oranda temsil edilmektedir.

Ayın sonunu getirebiliyor musunuz? İşaretleyen
Büyük zorlukla 1091
Zorlukla 2141
Kolaylıkla 194
Çok kolaylıkla 16

Katılımcılara aynı zamanda “yüksek enflasyon dönemi olarak geçen son birkaç yılda aşağıdaki hangi harcama kalemlerinde kesinti yaptınız” diye sorulmuştur.

Tabloda görüldüğü üzere kamu emekçileri dışarıda yemek yemeyi neredeyse unutmuş, tatil hakkından vazgeçmek durumunda kalmış, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklere katılımını son derece düşürmüş ve giyime ayırdığı payı da azaltmıştır.

Kesinti Yapılan Harcama Kalemleri İşaretleyen
Tatil, seyahat 3200
Giyim 2873
Sinema, tiyatro, kültür, eğlence 2929
Kitap, dergi, gazete 2051
Dışarıda yemek yemek 3029
Otomobil kullanımı 1848
İşe gidiş gelişte araç değişikliği 992
Çocukların öğrenim harcamaları 764
Mutfak harcamalar 1941
Hiçbiri 23

Kamu Emekçileri TÜİK’e Güvenmiyor.

“TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini güvenilir buluyor musunuz” biçimindeki soruya verilen yanıtlarda kurumu güvenilir bulduğunu belirten ya da güvenilmesi gerektiğini düşünenler ancak %1.8’de kalmıştır. “Gerçek enflasyonu yansıtmadığını düşündüğüm için güvenilir bulmuyorum” diyenler katılımcıların %57.9’unu, şeffaf ve tutarlı olmadığı için güvenilir bulmuyorum diyenler ise %39’unu bulmaktadır.

TÜİK’e Dair Görüş İşaretleyen
Güvenilir 32
Yetkili kamu kurumu olduğu için güvenilmesi gerekir 30
Gerçek enflasyonu yansıtmıyor, güvenilir değil 1994
Şeffaf ve tutarlı olmadığı için güvenilir değil 1345
Fikrim yok 41

Anketimizde yer alan “bütçede kamu emekçilerine yeterince pay ayrıldığını düşünüyor musunuz” sorusuna katılımcıların neredeyse tamamına yakını hayır yanıtını vermişlerdir (3443 katılımcıdan yalnızca 46’sı evet demiştir).

Katılımcılara “dört kişilik bir ailenin asgari koşullarda geçinebilmesi için sizce ne kadar aylık net maaş gereklidir” biçiminde açık uçlu bir soru yöneltilmiştir.

Katılımcıların bazıları rakam belirtmek yerine aylık maaşın “yoksulluk sınırının üzerinde” olması gerektiğini belirtmişti. Bazıları dolar veya Euro türünden dövize endeksli rakamlar vermiştir.  Rakamlardan çok enflasyonu önlemenin gerekliliğine dikkat çeken katılımcılar da olmuştur. Bunların ötesinde katılımcıların büyük bölümü uygun bulduğu aylık net ücreti belirtmiştir. İfade edilen sayıların ortalaması yaklaşık 45.000 TL’dir.

Geçinilebilecek Aylık Maaş Ne Olmalıdır? İşaretleyenler
20.000 ve altı 91
20.000 – 30.000 arası 802
30.000 – 40.000 arası 1293
40.000 – 50.000 arası 744
50.000 – 60.000 arası 216
60.000 – 70.000 arası 59
70.000 ve üzeri 142

Kamu Emekçileri

İmzalanan Toplu Sözleşmelere Nasıl Bakıyor?

Kamu Emekçileri TİS Masasına Oturacak Yetkili Sendikaya Güvenmemektedir.

Anketimizde “Toplu sözleşme masasında yetkili sendika olarak bulunun konfederasyonun kamu emekçilerinin taleplerini ve çıkarlarını temsil edebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusu sorulmuştur.

Verilen yanıtlara göre katılımcıların %86’sı yetkili konfederasyonun hiçbir şekilde kamu emekçisini temsil etmediğini düşünmektedir. TİS masasında yetkili sendikanın kamu emekçilerinin talep ve çıkarlarını tam olarak temsil edebileceğini düşünenler katılımcıların ancak %5’i; “eksikleri olsa da yetkili konfederasyonun bizleri temsil edebildiğini düşünüyorum” diyenler ise %7’sidir.

KESK üyesi olmayan sendikalara üye katılımcıların büyük bir çoğunluğunun da “yetkili konfederasyonun hiçbir şekilde kamu emekçisini temsil etmediğini düşünüyorum” seçeneğini işaretledikleri görülmektedir. (162 katılımcıdan 132’si)

Yetkili sendika temsil edebilir mi? İşaretleyenler
Evet, bunu tam olarak başarabileceğini düşünüyorum. 176
Eksikleri olsa da yetkili konfederasyonun bizleri temsil edebildiğini düşünüyorum 242
Yetkili konfederasyonun hiçbir şekilde kamu emekçisini temsil etmediğini düşünüyorum. 2964
Fikrim yok. 60

Kamu Emekçileri Şimdiye Kadar Yapılan Toplu Sözleşmelerin Gerçek Bir Kazanım Sağlamadığını Düşünüyor.

“Bugüne kadar yapılan toplu sözleşmelerin kamu emekçilerine neler kazandırdığını düşünüyorsunuz?” sorusunu yönettiğimiz katılımcıların %86 gibi ezici bir çoğunluğu gerçek bir kazanım sağlanmadığı yanıtını vermişlerdir. Ücret artışları, sosyal haklar vb. konularda iyileştirmeler sağlandığını düşünenler ancak %4 civarındadır. Toplu sözleşmeler genelde kazanımlar sağlamadı ama bulunduğum hizmet kolunda/kurumda vb. bazı iyileştirmeler sağladı diyenler ise %10’a yakındır.

Bugüne kadar TİS’ler neler kazandırdı İşaretleyenler
Gerçek bir kazanım sağlanmadı. 2966
Ücret artışları, sosyal haklar vb. konularda iyileştirmeler sağlandı. 132
Toplu sözleşmeler genelde kazanımlar sağlamadı ama bulunduğum hizmet kolunda/kurumda vb. bazı iyileştirmeler sağladı. 331
Şimdiye kadarki toplu sözleşmelerden memnunum, her alanda önemli kazanımlar sağladı. 13

Kamu Emekçileri TİS Beklentilerinin Karşılanmamasında Yetkili Sendikayı Sorumlu Buluyor.

Katılımcılara “toplu sözleşme sürecinden beklentilerin karşılanmamasının nedeni olarak öncelikle neyi görüyorsunuz” sorusu yöneltilmiştir. Büyük çoğunluk (%60) masada kamu emekçilerini temsil eden yetkili konfederasyonun yetersizliğinin öncelikli neden olduğunu düşünmektedir. Kamu emekçilerinin yeterli bilince ve örgütlülüğe sahip olmamasını öne çıkartanların oranı  %26’dır. Katılımcıların %11’i iktidarın emekçiler aleyhine politikalarının TİS masasına yansımasını önemli sebep olarak değerlendirmiştir. Kamunun kaynaklarının yetersiz olduğunu düşünenler ise yüzde biri bulmamaktadır.

TİS beklentilerinin karşılanamaz nedeni İşaretleyenler
Masada kamu emekçilerini temsil eden yetkili konfederasyonun yetersizliğini. 2074
İktidarın emekçiler aleyhine politikalarının TİS masasına yansımasını. 375
Kamu emekçilerinin yeterli bilince ve örgütlülüğe sahip olmamasını. 886
Kamunun kaynaklarının yetersiz oluşunu. 31
Diğer 76 yanıt yazılmıştır.Yanıtlar ağırlıkla birden fazla seçeneğin doğru bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca grev hakkının olmaması vurgulanmaktadır.

Kamu Emekçileri TİS Süreçlerinde Verilen Mücadeleyi Yeterli Görmemektedir.

Yöneltilen “şimdiye kadarki toplu sözleşme süreçlerinde sendikal mücadelenin yeterince verilebildiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt veren katılımcıların %54’ü genelde etkili bir mücadele verilmediğini belirtmiştir. Yetkili olmayan konfederasyonların daha etkin bir mücadele verdiğini düşünenler %26 oranındadır. Katılımcıların %15’i kamuoyunun ve/veya kamu emekçilerinin yeterli ilgiyi göstermemesinin yeterli mücadele verilememesine neden olduğunu düşünmektedir.

TİS Süreçlerinde Verilen Mücadele İşaretleyen
Yetkili konfederasyonun etkili bir mücadele verdiğini düşünüyorum 104
Yetkili olmayan konfederasyonların daha etkin bir mücadele verdiğini düşünüyorum 895
Genelde etkili bir mücadele verilmediğini düşünüyorum 1886
Kamuoyunun ve/veya kamu emekçilerinin yeterli ilgiyi göstermemesinin neden olduğunu düşünüyorum 522
Diğer Diğer kısmında ifade edilenlerde ağırlıkla yeterli mücadelenin verilemediğine vurgu yapılmaktadır. İfadelerin çoğu bir biçimde yukarıdaki seçeneklerde kapsanmaktadır. Bazı katılımcılar birden fazla seçeneğin de doğru olduğunu belirtmiştir.

Yukarıdaki sorunun devamındaki “şimdiye kadarki toplu sözleşme süreçlerinde etkili mücadele verilemediğini düşünüyorsanız, başlıca nedeni ne olabilir?” sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu (%67) “yetkili konfederasyonun iktidarla yakın ilişkisi” yanıtını vermiştir.

Neden Etkili Mücadele Verilemedi İşaretleyenler
Ülkedeki koşulların sendikal mücadele verilmesi için uygun olmaması 424
Yetkili konfederasyonun iktidarla yakın ilişkisi 2322
Diğer konfederasyonların örgütsel yetersizliği 315
Sendikalar ve üyeleri üzerindeki baskılar 276
Diğer

Kamu Emekçilerinin 2023 TİS Beklentileri

Kamu Emekçileri 2023 TİSinden Enflasyon Baskısını, Geçim Sıkıntısını Aşmayı Bekliyor

Anketimizde katılımcılara “2023 toplu sözleşmesinde öne çıkması gereken konuların neler olması gerektiğini düşünüyorsunuz?” diye sorduk. Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği seçeneklerde en öne çıkan “enflasyon baskısını ve geçim sıkıntısını azaltacak yüksek bir maaş artışı” beklentisi oldu.

2023 TİS Beklentileri İşaretleyenler
Enflasyon baskısını ve geçim sıkıntısını azaltacak yüksek bir maaş artışı. 3138
Kamu emekçileri arasında ücret adaletinin sağlanması. 2701
Grevli gerçek ve özgür bir toplu sözleşme düzeninin kurulması. 2627
Sosyal haklar, yardımlar, primler vb. iyileştirilmesi. 2584
Kamu emekçilerinin güvencelerinin artırılması 2453
TİS görüşmelerinin bütçe süreci gözetilerek Ekim ayı sonrasına çekilmesi. 2276
Çalışma koşulları ve çalışma sürelerinin iyileştirilmesi. 2045

Anketimizde yer alan “aşağıdaki taleplerden hangileri toplu sözleşme sürecinde öncelikli olmalıdır” biçiminde ve birden fazla seçeneğin işaretlenebileceği soruya verilen yanıtlar tabloda görülmektedir. “Kamu istihdamında liyakatın sağlanması, mülakat öncelikli sınav sisteminin değişmesi” talebi en fazla öne çıkan taleptir. Yine kurumlarda ücret ve statü eşitliğinin sağlanması ile ek ödemelerin emekliliğe yansıması talepleri de katılımcılar için önceliklidir.

Öncelikli TİS Talepleri İşaretleyenler
Kamu istihdamında liyakatın sağlanması, mülakat öncelikli sınav sisteminin değişmesi. 2843
Ek ödemelerin emekliliğe de yansıtılması. 2759
Kurumlarda benzer işleri yapanlar arasında farklı ücret, farklı statü ve farklı istihdam tipleri olmasının yarattığı sorunlar. 2730
3600 ek göstergenin herkese yaygınlaştırılması. 2170
Promosyon talepleri. 1619

Kamu Emekçileri TİS Sürecinde İş Bırakma Dahil Kapsamlı Eylemler Bekliyor

Anketimizdeki “2023 yılı toplu görüşmelerinde kamu emekçilerinin talepleri karşılanmadığı durumda sizce ne yapılmalıdır?” sorusuna verilenler içinde %76 gibi yüksek bir oranla gerekirse fiili grev, iş bırakma dahil kapsamlı eylemler yapılmalı yanıtı öne çıkmıştır.

TİS Sürecinde Ne Yapılmalı İşaretleyenler
Gerekirse fiilli olarak grev, iş bırakma dahil kapsamlı eylemler yapılmalıdır. 2628
Kamuoyuna yönelik açıklamalar, demeçler ve lobi faaliyeti yürütülmelidir. 2052
Bölge mitingleri düzenlenmelidir. 1795
İşyerleri öncelikli eylemler düzenlenmelidir. 1782
Yetkililerin vereceği kararları beklemek uygun olacaktır. 144

Kadın Kamu Emekçilerinin Beklentileri

Anketimizde kadın kamu emekçilerine yönelik “kadın kamu emekçileri için aşağıdaki konuların hangileri toplu görüşme sürecinde öncelikli olarak gündeme getirilmelidir” sorusu sorulmuştur. Verilen yanıtlar tabloda sunulmuştur. Kadım kamu emekçileri açısından ifade edilen taleplerin hepsi de önemli olmakla birlikte özellikle doğum izinlerinin artırılması talebi en öne çıkan talep olarak dikkat çekmektedir.

Kadınlar için öncelikli TİS gündemleri İşaretleyenler
Hepsi 668
Kadın kamu emekçileri için doğum izinlerinin artırılması 608
Kadınlara yönelik ayrımcı uygulamaların kaldırılması 596
Kadınların meslekte yükselmelerini, yönetici konumlara gelmelerini kolaylaştıracak önlemlerin alınması 582
İşyerlerinde emzirme ve bakım odalarının sağlanması 525
Kurumlarda nitelikli, ücretsiz, anadilinde kreşlerin açılması 520

Kadın Kamu Emekçilerinin Taleplerinin TİS’te Yeterince Gündeme Getirilmediği Düşünülüyor

Yine kadın kamu emekçilerine yönelik “bir kadın emekçi olarak kadın emekçilerin taleplerinin toplu sözleşme süreçlerinde yeterince etkili biçimde gündeme getirildiğini düşünüyor musunuz” sorusuna verilen yanıtlarda kadın taleplerinin gündeme getirilmediğinin (%28.7) ya da çok yetersiz (%36.5) getirildiğinin düşünüldüğü görülmektedir. Gündeme gelse bile yeterli olmadığını düşünenler %25.7, yeterli düzeyde gündeme getirildiğini düşünenler ise yalnızca %3’tür.

Kadın talepleri TİS’te yeterince gündeme geliyor mu? İşaretleyenler
Bu konuda yeterli bilgiye sahip değilim. 64
Çok yetersiz buluyorum. 423
Kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum 39
Hiç gündeme getirilmediğini düşünüyorum. 332
Getirildiğini ama yeterli olmadığını düşünüyorum. 298

Toplumsal Cinsiyet Bakışı ve Örgütlülük Yetersiz

Anketimizde “sizce toplu sözleşme süreçlerinde kadın taleplerinin daha etkili biçimde masaya getirilmiyor oluşunun nedeni nedir” şeklindeki ve birden fazla seçeneğin işaretlenebileceği soruya verilen yanıtlarda sendikaların toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip olmaması ve sendikalarda kadın örgütlülüğünün yetersizliği  en öne çıkan seçenekler olmuştur.

Kadın talepleri neden TİS masasına etkili gelemiyor İşaretleyenler
Sendikaların toplumsal cinsiyet bakışına sahip olmaması. 712
Sendikalarda kadın örgütlülüğünün yetersizliği. 709
 Sendikalardaki kadın yöneticilerin azlığı. 579
 Kadın sendika üyelerinin azlığı. 277
TİS sürecindeki kadın talepleri yeterlidir. 30

Kamu Emekçileri Sendikal Haklara Nasıl Bakıyor

Kamu Emekçileri Sendikal Tercih Özgürlüğü Olmadığını Düşünmektedir.

Anketimizde “kamu emekçilerinin sendikal tercihlerini özgürce yapabildiklerini düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen yanıtlara göre katılımcıların ancak %5’i kamu emekçisinin dilediği sendikaya üye olabildiğini, çalışmalarına katılabildiği düşünmektedir.

Katılımcıların %31’i kamu otoritelerinin, amirlerin sendikal tercihlere müdahale ettiğini, taraflı davrandığını ifade etmiştir. %60’ı ise kamu emekçilerinin kendi çıkarlarını düşünerek iktidara yakın sendikalara üye olduklarını düşünmektedir.

Sendikal tercihler özgür mü? İşaretleyenler
Kamu emekçilerinin kendi çıkarlarını düşünerek iktidara yakın sendikalara üye olduklarını düşünüyorum. 2090
Kamu otoritelerinin, amirlerin sendikal tercihlere müdahale ettiğini, taraflı davrandığını gözlemliyorum. 1092
Evet, her kamu emekçisi dilediği sendikaya üye olabilmekte ve çalışmalarına katılabilmektedir. 177
Fikrim yok. 83

Kamu Emekçileri Grev Hakkının Tanınmasını Gerekli Görüyor

 Katılımcılara kamu çalışanları açısından toplu sözleşme ve grev hakkının önemi sorulmuştur.

Ezici bir çoğunluk (%90) bu hakların çok önemli olduğunu düşünmektedir.

TİS ve grev hakkının önemi İşaretleyenler
Çok önemlidir 3100
Önemlidir 297
Pek önemli değildir 32
Önemsizdir 13

“Kamu emekçilerinin grev hakkının hala tanınmamış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna verilen yanıtlar katılımcıların büyük bölümünün grev hakkının tanınmasının hukukun gereği olduğunu (%45) ve grev hakkının tanınmasının haklarını geliştirmekte gerekli olduğunu (%43) düşündüklerini göstermektedir. Grev hakkının tanınmasını doğru ve gerekli bulmayanların oranı ise %11’dir.

Grev hakkının tanınması hakkında görüşler İşaretleyenler
Kamu emekçilerine grev hakkı tanınmasını doğru bulmuyorum. 268
Kamu emekçilerine grev hakkı tanınmasını gerekli bulmuyorum. 124
Kamu emekçilerine grev hakkının tanınmasının hukukun gereği olduğunu düşünüyorum. 1557
Kamu emekçilerine grev hakkının tanınmasının haklarını geliştirmekte gerekli olduğunu düşünüyorum. 1493

Anketimizde “toplu sözleşme ikramiyesini yalnızca hizmet kolunda %2 barajını geçen sendika üyelerinin alması yönündeki düzenlemeye nasıl bakıyorsunuz” diye sorulmuştur. Katılanların %82 gibi ezici bir çoğunluğu söz konusu düzenlemeyi sendikal özgürlüklere aykırı bulduklarını ifade etmiştir.

%2 Barajına nasıl bakılıyor? İşaretleyenler
Olumlu bakıyorum, güçlü sendikacılığın oluşmasına hizmet eder. 232
Olumsuz bakıyorum, sendikal özgürlüklere aykırıdır, sendikal tercihi engeller. 2841
Konu hakkında bilgim yetersiz. 396

Kamu Emekçileri Yeni Hükümeti Nasıl Görüyor?

Kamu Emekçileri Yeni Hükümet Konusunda Olumsuz Beklentilere Sahip

Anketimizde “seçimler sonrası oluşan yeni hükümetinin emekçilere yönelik nasıl bir politika izleyeceğini öngörüyorsunuz” biçimindeki ve birden fazla yanıt verilebilen soruya gelen yanıtlarda “Uluslararası ve ulusal sermayenin çıkarları doğrultusunda emeğin haklarını zayıflatan politikalar izleyeceğini düşünüyorum” seçeneği öne çıkmaktadır. Katılımcıların çok büyük bölümü daha otoriter bir yaklaşım beklemektedirler. Kadın istihdamının gerileyeceği de olumsuz beklentiler arasında dikkat çekicidir. Yeni hükümete dair olumlu beklentiler son derece düşük oranlardadır.

Yeni hükümet politikaları nasıl olacak? İşaretleyenler
Uluslararası ve ulusal sermayenin çıkarları doğrultusunda emeğin haklarını zayıflatan politikalar izleyeceğini düşünüyorum. 2666
Daha otoriter bir yaklaşım geliştireceğini düşünüyorum. 2292
Kadım emekçilerin sorunlarının çözümüne dair yeni politikalar bekliyorum. 208
Kadın istihdamının gerileyeceğini düşünüyorum. 1585
Emekçileri gözeten politikalar uygulayacağını düşünüyorum. 130
Demokratik bir yaklaşım geliştireceğini düşünüyorum. 121

Anketimizdeki “yeni iktidar döneminde dilediğiniz sendikaya üye olmak ve sendikal etkinliklere serbestçe katılmak bağlamında sendikal özgürlüklerin nasıl hayata geçirileceğini düşünüyorsunuz” sorusuna gelen yanıtlarda katılımcıların önemli bölümünün yandaş sendikalar lehine uygulamaların devam edeceğini düşündükleri görülmektedir. Sendikal özgürlüklerin ancak mücadeleyle gelişeceğini düşünenler katılımcıların %33’ünün oluşturmaktadır. Sendikal özgürlüklerin gelişeceğini düşünenlerse ancak %3’ünü oluşturmaktadır.

Sendikal özgürlükler ne olacak? İşaretleyenler
İktidara yakın sendikalar lehine uygulamaların devam edeceğini düşünüyorum. 1778
Sendikal özgürlüklerin gelişebileceğini bekliyorum 102
Sendikal özgürlüklerin hiçbir zaman gelişmeyeceğini düşünüyorum. 428
Sendikal özgürlüklerin ancak mücadeleyle gelişeceğini düşünüyorum. 1134
Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

KAYYIM ANLAYIŞINI VE İKTİDARIN İKİRCİKLİ YAKLAŞIMINI REDDEDİYORUZ

BASINA VE KAMUOYUNA  Kayyım Anlayışını ve İktidarın İkircikli Yaklaşımını Reddediyoruz Demokrasi olmasa basın özgürlüğü de ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 − 10 =

Örnek Resim