Anasayfa / HABERLER / Sözleşmeli Personel Zamları ve Ek Ödemeleri

Sözleşmeli Personel Zamları ve Ek Ödemeleri

399 sayılı Sözleşmeli Personelin ücretlerini düzenleyen 5/6/2009 tarihli ve 2009/T-12 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 27.06.2009 tarihli resmi gazetede yayınlandı.

 

YTP kararına göre sözleşmeli personelin ilk 6 ay için %4 ikinci altı ay için ise %4,5 zam öngörülüyor. Bu oranlar 2008 yılında devlet memurları için karar altına alınan  oranlarla aynı olup hiçbir fark bulunmamaktadır.

 

EK ÖDEME YOK:

2008 yılında en düşük devlet memuru maaşına 103 TL ek ödeme yapılacak diyen Başbakan, 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personeli bunun dışında tutmuştu.

Yeni yayınlanan 2009/T-12 sayılı YPK kararında da sözleşmeli personele yönelik bir ek ödeme yapılmamıştır.

 

Sendikamız sözleşmeli personele de ek ödeme yapılması için birçok ilde bordo yakma eylemleri gerçekleştirmiş ve işyerlerinde topladığı 5200 dilekçeyi Başbakanlığa iletmişti. Başbakan PTT emekçilerini 2008 yılında görmediği gibi 2009 yılında da görmedi.

 

 

 haberler için linkleri tıklayınız.

http://www.habersen.org.tr/2009/?p=743

http://www.habersen.org.tr/2009/?p=757

 

Sendikamız 2008 yılı YPK kararına karşı dava açmış olup Dava devam etmektedir.

 

 

 

TEBLİĞ

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından:KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE 2009 YILINDA

UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/1)

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankalarında çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2009 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 5/6/2009 tarihli ve 2009/T-12 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Sözleşmeli personel temel ücretleri

MADDE 1 – (1) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretleri (EK-I)’de gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücretleri % 4 oranında artırılmıştır.

(3) Sözleşmeli personelin temel ücretleri (EK-I)’deki en yüksek temel ücretleri aşamaz ve sözleşme ücret tavanı ilk yarı yıl için 2.809- TL’yi, ikinci yarı yıl için 2.935- TL’yi geçemez.

Sözleşmeli ve kapsam dışı personel ücretleri

MADDE 2 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) ile 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında olmayan kamu bankalarında çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personelin ücretleri % 4 oranında artırılmıştır.

(2) Sözleşmeli ve kapsam dışı personele; aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil ve yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi hariç) aylık ortalaması,

a) Hiç bir şekilde 1.104- TL’den düşük,

b) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 6.565- TL’den, genel müdür yardımcıları için 6.051- TL’den, diğer personel için 5.026-TL’den yüksek,

c) TPAO ve BOTAŞ Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 6.565- TL’den, diğer personel için 5.482- TL’den yüksek,

ç) TEMSAN ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 5.710- TL’den, diğer personel için 4.285- TL’den yüksek,

d) Diğer kuruluşlarda, genel müdürler için 5.139- TL’den, diğer personel için 3.769- TL’den yüksek olamaz.

(3) Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Yönetim ve denetim kurulu ücretleri

MADDE 3 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine tabi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin aylık ücretleri (EK-II)’de gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılır.

İkramiye ve diğer ücretler

MADDE 4 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) çalışan memurlara 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer maaş tutarında ikramiye ödenir.

(2) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.

(3) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli ve kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli ve kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

Ek ödeme

MADDE 5 – (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik ek 3 üncü maddesi çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç) ile 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personele, aşağıda pozisyon unvanları için belirlenen oranların en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) uygulanması sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme verilir.

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı ve bunlardan müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi olanlar, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman % 68,

b) Sağlık teknisyen yardımcısı % 39,

c) Diyetisyen, tekniker % 34,

ç) Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist % 33,

d) Halı eksperi ve diğer unvanlar % 28.

(2) Bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Ücret düzenlemeleri

MADDE 6 – (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan atanan, görev yeri veya unvanı değişen sözleşmeli ve kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

Yılın ikinci yarısı ücret artışları

MADDE 7 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerinde, 1/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere % 4,5 oranında artış yapılır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 8 – (1) 26/9/2008 tarihli ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

 

(EK-I)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRETLER

 

Grup 1 (En Düşük Temel Ücret: 1.459-TL / En Yüksek Temel Ücret: 2.309-TL)

Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmühendis, Başmimar, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, Grup Başmühendisi, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Kaptan, Kılavuz Kaptan, Klinik Şefi, Kontrolör, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Uzman (Tebabet Uz.Tüz.’ne Göre), Uzman Tabip, Veteriner.

Grup 2 (En Düşük Temel Ücret: 1.288-TL / En Yüksek Temel Ücret: 2.007-TL)

Ajans Amiri, Amir, Başdispeyçer, Başhemşire, Başrepartitör, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Fizikoterapist, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Laboratuar Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzman Yrd., Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, Programcı, Psikolog, Sağlık Eğitimcisi, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şube Şef Yardımcısı (TCDD), Teknik Ressam, Teknisyen (Uçak Helikopter Teknisyeni-Uçucu), Tercüman, Uzman.

Grup 3 (En Düşük Temel Ücret: 1.201-TL / En Yüksek Temel Ücret: 1.762-TL)

AFTN Memuru, AIM Memuru, AIS Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Başveznedar, Bilgisayar İşletmeni, Dispeyçer, FIC Memuru, Grafiker, Haberleşme Teknisyeni, Hemşire, Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı (TCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Stajyer AIM Memuru, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknisyen, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Unvanları 4 üncü Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.

Grup 4 (En Düşük Temel Ücret: 1.122-TL / En Yüksek Temel Ücret: 1.551-TL)

Anbar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi, Başdağıtıcı, Başpuantör, Daktilograf, Cer Muayene Memuru, Dağıtıcı (PTT), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip Memuru, Enformasyon Memuru, Geçit Bekçisi (TCDD), Gişe Memuru, Hostes, Hareket Memuru, İş Makinası Sürücüsü, İtfaiyeci, Katip (T. Şeker Fabrikaları), Kondoktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makascı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Puantör, Raportör, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sekreter, Şoför, Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı, Tren Teşkil Memuru, Unvanları 5 inci Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.

Grup 5 (En Düşük Temel Ücret: 1.077-TL / En Yüksek Temel Ücret: 1.385-TL)

Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Kaloriferci, Postacı.

 

(EK-II)

 

399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 34 ÜNCÜ MADDESİNE

TABİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE DENETÇİ VE

TASFİYE KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

 

Yönetim kurulu ücreti

MADDE 1 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 1.542- TL net aylık ücret verilir. Bu aylık ücretin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından ödenir.

Tasfiye kurulu ve denetçi ücreti

MADDE 2 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında görevli tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine, 1 inci maddede belirlenen aylık ücretin 3/4 ü oranında net aylık ücret ödenir.

İştirak yönetim ve denetim kurulu ücreti

MADDE 3 – (1) Devletin, kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; 1 inci maddede belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4 ünü aşamaz.

Temsil edilen kuruluşa ödeme

MADDE 4 – (1) İştirak genel kurullarınca, ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla 3 üncü maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

(2) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, teşebbüs yönetim kurulunun muvafakatı ile teşebbüs veya bağlı ortaklığın iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.

Diğer yönetim ve denetim kurulu ücretleri

MADDE 5 – (1) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, bu kuruluşların sermayesindeki kamu payı % 50 nin altına düşünceye kadar 1 ve 2 nci maddelerdeki hükümler, bunların iştirakleri hakkında da 3 ve 4 üncü maddelerde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Özelleştirme kapsam ve programında olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören kuruluşların kamu personeli olmayan yönetim kurulu başkanlarına, 1 inci maddede belirlenen aylık ücretin 3 katı net aylık ücret ödenir.

Ücretlerin ödenmesi

MADDE 6 – (1) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.

(2) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ve ek ödeme ödenmez. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekaleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

YAŞASIN 1 MAYIS İŞÇİNİN EMEKÇİNİN BAYRAMI

Covid -19   Virüsünin etkisi altında girdiğimiz 1 Mayıs Emek ve Mücadele gününü alanlarda kutlayamıyoruz.. Sesimizi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 4 =

Örnek Resim